بلاخره باتری یا باطری ؟!

 

 

 

باتری کلمه ای است فرانسوی که از زبان فرانسه وارد زبان فارسی شده است .

به این قبیل کلمات که ریشه فارسی نداشته و از زبان های دیگر وارد فارسی شده اند کلمات (دخیل) گفته می شود .

در فارسی کلمات دخیل باید در ساده ترین حالت خودشان نوشته شوند .