آداپتور ۱۲ ولت ۳ آمپر

آداپتور ۱۲ ولت ۳ آمپر یک طرف سیم مارک :AC BEL

آداپتور ۱۲ ولت ۲٫۵ آمپر

آداپتور ۱۲ ولت ۲٫۵ آمپر یک طرف سیم مارک LEADER

آداپتور۱۲ ولت ۲ آمپر

        آداپتور۱۲ ولت ۲ آمپر یک طرف سیم مارک OEM

آداپتور ۱۲ ولت ۱ آمپر دوطرف سیم

آداپتور ۱۲ ولت ۱ آمپر دوطرف سیم