آداپتور ۱۲ ولت ۵ آمپر

آداپتور ۱۲ ولت ۵ آمپر یک طرف سیم مارک : LITEON

آداپتور ۱۲ ولت ۵ آمپر

آداپتور ۱۲ ولت ۵ آمپر یک طرف سیم مارک :SAM SUNG

آداپتور ۱۲ ولت ۵ آمپر

آداپتور ۱۲ ولت ۵ آمپر یک طرف سیم مارک : DELTA

آداپتور ۱۲ ولت ۵ آمپر

آداپتور ۱۲ ولت ۵ آمپر یک طرف سیم مارک MULTI STAR

آداپتور ۱۲ ولت ۵ آمپر

آداپتور ۱۲ ولت ۵ آمپر یک طرف سیم مارک LEAD YEARENT

آداپتور ۱۲ ولت ۵ آمپر

آداپتور ۱۲ ولت ۵ آمپر یک طرف سیم مارکAPD

آداپتور ۱۲ ولت ۴ آمپر

آداپتور ۱۲ ولت ۴ آمپر یک طرف سیم مارکSAMSUNG

آداپتور ۱۲ ولت ۴ آمپر

آداپتور ۱۲ ولت ۴ آمپر یک طرف سیم مارک MOTOROLA

آداپتور ۱۲ ولت ۴ آمپر

آداپتور ۱۲ ولت ۴ آمپر یک طرف سیم اورجینال مارک :AC BEL

آداپتور ۱۲ ولت ۳٫۳۳ آمپر

آداپتور ۱۲ ولت ۳٫۳۳ آمپر یک طرف سیم اورجینال