سیم دوشیاره رادیویی

سیم دوشیاره رادیویی نیم متری تمام مس اورجینال

اینورتر ۲۰۰۰ وات

اینورتر ۲۰۰۰ وات ۱۲ ولت DC به ۲۳۰ ولت AC مارک SUOER

اینورتر ۱۵۰۰ وات

اینورتر ۱۵۰۰ وات ۱۲ ولت DC به ۲۳۰ ولت AC مارک SUOER

اینورتر ۱۲۰۰ وات

اینورتر ۱۲۰۰ وات ۱۲ ولت DC به ۲۳۰ ولت AC ،مارکSUOER  

اینورتر ۱۰۰۰ وات

اینورتر ۱۰۰۰ وات ۱۲ ولت DC به ۲۳۰ ولت AC ،مارک SUOER

اینورتر ۵۰۰ وات

اینورتر ۵۰۰ وات ۱۲ ولت DC به ۲۳۰ ولت AC مارک SUOER

آداپتور ۱۲ ولت ۷ آمپر

آداپتور ۱۲ ولت ۷ آمپر یک طرف سیم اورجینال مارک  NAP CO

آداپتور ۱۲ ولت ۶ آمپر

آداپتور ۱۲ ولت ۶ آمپر یک طرف سیم مارک MULTI STAR

آداپتور ۱۲ ولت ۶ آمپر

آداپتور ۱۲ ولت ۶ آمپر یک طرف سیم مارکLISHIN

آداپتور ۱۲ ولت ۵ آمپر

آداپتور ۱۲ ولت ۵ آمپر مارک SAM SUNG