آداپتور فلزی ۱۲ ولت ۵ آمپر MEHR

آداپتور فلزی ۱۲ ولت ۵ آمپر مارک : MEHR

آداپتور فلزی ۱۲ ولت ۳۰ آمپر MEHR

آداپتور فلزی ۱۲ ولت ۳۰ آمپر مارک : MEHR

آداپتور فلزی ۱۲ ولت ۲۰ آمپر MEHR

آداپتور فلزی ۱۲ ولت ۲۰ آمپرمارک :MEHR

آداپتور فلزی ۱۲ ولت ۱۵ آمپر MEHR

آداپتور فلزی ۱۲ ولت ۱۵ آمپر مارک : MEHR

آداپتور فلزی ۱۲ ولت ۱۰ آمپر MEHR

آداپتور فلزی ۱۲ ولت ۱۰ آمپر مارک : MEHR