آداپتور ۱۲ ولت ۷ آمپر

آداپتور ۱۲ ولت ۷ آمپر یک طرف سیم اورجینال مارک  NAP CO

آداپتور ۱۲ ولت ۶ آمپر

آداپتور ۱۲ ولت ۶ آمپر یک طرف سیم مارک MULTI STAR

آداپتور ۱۲ ولت ۶ آمپر

آداپتور ۱۲ ولت ۶ آمپر یک طرف سیم مارکLISHIN

آداپتور ۱۲ ولت ۵ آمپر

آداپتور ۱۲ ولت ۵ آمپر مارک SAM SUNG

آداپتور ۱۲ ولت ۵ آمپر

آداپتور ۱۲ ولت ۵ آمپر یک طرف سیم مارک : LITEON

آداپتور ۱۲ ولت ۵ آمپر

آداپتور ۱۲ ولت ۵ آمپر یک طرف سیم مارک :SAM SUNG

آداپتور ۱۲ ولت ۵ آمپر

آداپتور ۱۲ ولت ۵ آمپر یک طرف سیم مارک : DELTA

آداپتور ۱۲ ولت ۵ آمپر

آداپتور ۱۲ ولت ۵ آمپر یک طرف سیم مارک MULTI STAR

آداپتور ۱۲ ولت ۵ آمپر

آداپتور ۱۲ ولت ۵ آمپر یک طرف سیم مارک LEAD YEARENT

آداپتور ۱۲ ولت ۵ آمپر

آداپتور ۱۲ ولت ۵ آمپر یک طرف سیم مارکAPD