کنترل گیرنده دیجیتال ۱۲۰۸

کنترل گیرنده دیجیتال مدل ۱۲۰۸

1208